Contributed Talks 2b: Experimental talks (Chair: Bing Qi)

Tue, 30 Aug , 09:45 - 10:15
  • Twin-field quantum key distribution over 833.8 km fiber
   Shuang Wang ; Zhen-Qiang Yin ; De-Yong He ; Wei Chen ; Guan-Jie Fan-Yuan ; Fang-Xiang Wang ; Zheng Zhou ; Guang-Can Guo ; Zheng-Fu Han
  • Experimental Side-Channel-Secure Quantum Key Distribution
   Chi Zhang ; Xiao-Long Hu ; Cong Jiang ; Jiu-Peng Chen ; Yang Liu ; Wei-Jun Zhang ; Zong-Wen Yu ; Hao Li ; Li-Xing You ; Zhen Wang ; Xiang-Bin Wang ; Qiang Zhang ; Jian-Wei Pan
  • Quantum key distribution over 658 km fiber with distributed vibration sensing
   Jiu-Peng Chen ; Chi Zhang ; Yang Liu ; Qiang Zhang ; Jian-Wei Pan